Free Web Hosting

道德经真解         吕柏林

第七十章


吾言甚易知,甚易行。天下莫能知,莫能行。

言有宗,事有君。夫唯无知,是以不我知。

知我者希,则我者贵。是以圣人被褐而怀玉。


→是三才流言,→即言,吾生→即吾生言,吾发→即吾发言,天下一切言都是
吾言,每个吾说写的言都是吾言,因而,欲知吾言甚易。当你不知自己所说的
語言是吾言时,只需看“語”字的构成就知自己在说的語言即吾言,看“語”
字的构成极易,故曰“吾言甚易知”。吾言是吾生的三才流言,三才流言是“
驰骋天下之至坚”的→,每个三才流言都以光速驰骋天下,说明吾言“甚易
行”,故曰“吾言甚易知,甚易行”。虽然“吾言甚易知”,但人类都没能力
懂得组成語的吾言从哪来,故曰“天下莫能知”。恃→以生而不辞即恃吾的三
才流言以生而不辞,恃吾的三才流言以生而不辞即恃吾言以生而不辞,因而,
天下万物都不能离开吾的三才流言而生存,故曰“天下莫能知,莫能行”:行
必离开原地,故行表离,“莫能行”指莫能离。“天下莫能知,莫能行”由“
天下莫能知”和“天下莫能行”并成,“天下莫能知”的天下指人类,“天下
莫能行”的天下指天下万物。“天下莫能知”指人类都没能力懂得组成語的吾
言从哪来,“天下莫能行”指天下万物都不能离开吾生的三才流言而生存。

宗为示宀——示口——示○,示为六骑亅,六即“六亲不和”的四○——“吕
←口←吕”中的双吕,亅代表在赤道以上太空绕地盘旋的○——“吕←口←
吕”中间的口。故示是五○——吾,示○表示“示乃五○”——宗是“示乃五
○”的图画,宗是“吾乃○,○乃吾”的字画,宀是宇宙头,宗是“示乃宇宙
头”——“吾乃宇宙头”的字画。因吾靠辐射三才流言生化万物,万物恃三才
流言以生而不辞,言便表示吾是万物之宗,故“言有宗”是指天下一切流言、
立言都示“吾是万物之宗”。

事为亅串一口尹,尹口为君,“事有君”就指事字有君。君乃“君子居则贵
左”的君子——万物之君,故“事有君”告诉:万事都由“君子居则贵左”的
君子所做,一切文字都由“君子居则贵左”的君子所造,不知“事有君”的人
类造不了君事二字代表的汉字系统。

“夫唯无知”的无指→形无道,唯表因为,知表生,“夫唯无知”指只因无道
在生万物。我是吾又是↙↘,吾是大我,↙↘是小我。大我是五○,五○是五
个其大无外的大道,○是口,口是不,不便作表大的形容词,不便通丕,丕表
大,不表大,不作我的形容词时表示大我的吾。为表示万物都是大我生的小我
所生,便曰“夫唯无知,是以不我知”:“不我知”指大我在生万物,“夫唯
无知,是以不我知”意为:只因我以→形无道生化万物,→形无道生于大我的
五○,所以,其实是大我的五○在生化万物。换言之,“夫唯无知,是以不我
知”旨在表示:㈠生于小我的万物实为大我所生。㈡我有大我和小我的画义,
㈢汉字不是不知我画义的人类所造,而是“先天地生”的混成物。

“知我者希,则我者贵”是指人类认识大我的五○和小我的↙↘越少,大我小
我的我就越越尊贵。为达到“知我者希”的目标,大我的五○便不被五○中的
圣人发明,而是被五○中的圣人保持为●色,深藏在漆黑太空中,在漆黑太空
中摸黑着绕地盘旋,于是,圣人只好“被褐而怀玉”:褐指褐衣,褐衣指月
壳,因为月壳布满环形山和月海,高低起伏,凹凸不平,宏观上犹如粗麻织成
的粗布,粗布曰褐。月球●色,但月壳这块粗布在天文望远镜中呈黑黄色,黑
黄色曰褐,褐表月壳色。故褐一表月壳如粗布,二表月壳这块粗布在天文望远
镜中呈黑黄色。玉指○中白玉般的白色。“圣人被褐而怀玉”是指圣人居住在
○腔内壁,环居于○腔内壁的圣人集体如同怀玉者,但怀玉者包裹在○形的褐
色褐衣中,包裹在○形的褐色褐衣中曰被褐,故曰“是以圣人被褐而怀玉”。


                    回 目 录